T?i sao ch?n chúng t?i

T?c ?? cao

???ng b?ng th?ng và server m?nh m? mang l?i t?c ?? truy c?p nhanh cho website c?a b?n

Sao l?u t?ng ngày

Bằng cách chơi rouletteVi?c backup d? li?u h?ng ngày giúp b?o ??m d? li?u web ???c l?u tr? ??y ?? và tránh m?t d? li?u

B?o m?t 2 l?p

S? d?ng SSL và TLS giúp website c?a b?n an toàn h?n tránh b? l? th?ng tin c?a ng??i dùng

N?n T?ng L?u Tr? Web

???C T?O ?? QU?N LY TRANG WEB D? DàNG

Bằng cách chơi roulette???c tin c?y b?i ch? s? h?u 2.000.000 mi?n

qu?n ly trang web

M?i ra m?t

qu?n ly trang web

Khách hàng nói gì v? chúng t?i

D??i ?ay là t?ng h?p nh?ng ?ánh giá c?a khách hàng v? Hosting Blender
?nh chan dung khác hàng 1

Anh Lê Thanh H?i

Ch? doanh nghi?p

"Nh? vào s? d?ng d?ch v? Web Hosting ?a Hosting Blender mà website c?a doanh nghi?p t?i ?ang ho?t ??ng r?t t?t. V? phía Hosting Blender c?ng h? tr? cho chúng t?i r?t nhi?u"

?nh chan dung khách hàng 2

Ch? Tr?n Thanh Tuy?n

Blogger

"T?i tin t??ng và s? d?ng d?ch v? tên mi?n c?a Hosting Blender. Hi?n t?i website c?a t?i ?? thu hút h?n 1000 l??t traffic, và ?ang t?ng t?ng ngày. C?m ?n Hosting Blender r?t nhi?u!"

?nh chan dung khách hàng 3

Cao M? Duyên

Freelancer

Bằng cách chơi roulette"C?m ?n Hosting Blender ?? giúp t?i ch?n ???c tên mi?n ?ng y và b?o m?t tên mi?n c?a t?i. Vi?c t?o m?t trang web ?? kinh doanh nh? t?i tr? nên d? dàng h?n."

Bài vi?t m?i nh?t

Chia s? ki?n th?c - kinh nghi?m - tin t?c v? hosting domain Vi?t nam và Qu?c t?

WordPress là gì?

WordPress là gì? Khi nói ??n vi?c xay d?ng trang web, có hai cách tr?c ti?p ?? hoàn thành c?ng vi?c: Xay d?ng t? ??u Xay d?ng b?ng CMS (nh? WordPress) M?t s? Web Developer Read more…

Liên l?c

Tìm chúng t?i t?i v?n phòng

S? 200 Ly Th??ng Ki?t, Ph??ng 8, Qu?n Tan Bình, Thành ph? H? Chí Minh

G?i cho chúng t?i

Mr. Quang +84 252 224 444 Th? 2 - Th? 6, 9:00-18:00

Liên h? v?i chúng t?i qua th? ?i?n t?