Chính sách quy?n riêng t? cho Máy xay sinh t? l?u tr?
T?i Hosting Blender, có th? truy c?p t? http://spadflyer.com/, m?t trong nh?ng ?u tiên chính c?a chúng t?i là quy?n riêng t? c?a khách truy c?p. Tài li?u Chính sách B?o m?t này ch?a các lo?i th?ng tin ???c Hosting Blender thu th?p và ghi l?i c?ng nh? cách chúng t?i s? d?ng th?ng tin ?ó.

N?u b?n có thêm cau h?i ho?c yêu c?u thêm th?ng tin v? Chính sách b?o m?t c?a chúng t?i, vui lòng liên h? v?i chúng t?i.

Chính sách B?o m?t này ch? áp d?ng cho các ho?t ??ng tr?c tuy?n c?a chúng t?i và có giá tr? ??i v?i khách truy c?p vào trang web c?a chúng t?i liên quan ??n th?ng tin mà h? ?? chia s? và / ho?c thu th?p trong Hosting Blender. Chính sách này kh?ng áp d?ng cho b?t k? th?ng tin nào ???c thu th?p ngo?i tuy?n ho?c qua các kênh khác ngoài trang web này.

S? ??ng tình

Bằng cách chơi rouletteB?ng cách s? d?ng trang web c?a chúng t?i, b?n ??ng y v?i Chính sách b?o m?t c?a chúng t?i và ??ng y v?i các ?i?u kho?n c?a nó. ?? bi?t ?i?u kho?n và ?i?u ki?n c?a chúng t?i, vui lòng truy c?p trình t?o ?i?u kho?n & ?i?u ki?n.

Th?ng tin chúng t?i thu th?p

Bằng cách chơi rouletteTh?ng tin cá nhan mà b?n ???c yêu c?u cung c?p và ly do t?i sao b?n ???c yêu c?u cung c?p s? ???c làm r? cho b?n t?i th?i ?i?m chúng t?i yêu c?u b?n cung c?p th?ng tin cá nhan c?a mình.

Bằng cách chơi rouletteN?u b?n liên h? tr?c ti?p v?i chúng t?i, chúng t?i có th? nh?n ???c th?ng tin b? sung v? b?n nh? tên, ??a ch? email, s? ?i?n tho?i, n?i dung th? và / ho?c t?p ?ính kèm mà b?n có th? g?i cho chúng t?i và b?t k? th?ng tin nào khác mà b?n có th? ch?n cung c?p.

Khi b?n ??ng ky m?t Tài kho?n, chúng t?i có th? yêu c?u th?ng tin liên h? c?a b?n, bao g?m các m?c nh? tên, tên c?ng ty, ??a ch?, ??a ch? email và s? ?i?n tho?i.

Cách chúng t?i s? d?ng th?ng tin c?a b?n

Chúng t?i s? d?ng th?ng tin thu th?p ???c theo nhi?u cách khác nhau, bao g?m:

  • Cung c?p, v?n hành và duy trì webste c?a chúng t?i
  • C?i thi?n, cá nhan hóa và m? r?ng webste c?a chúng t?i
  • Hi?u và phan tích cách b?n s? d?ng webste c?a chúng t?i
  • Phát tri?n các s?n ph?m, d?ch v?, tính n?ng và ch?c n?ng m?i
  • Liên l?c v?i b?n, tr?c ti?p ho?c th?ng qua m?t trong các ??i tác c?a chúng t?i, bao g?m c? d?ch v? khách hàng, ?? cung c?p cho b?n các b?n c?p nh?t và th?ng tin khác liên quan ??n webste, c?ng nh? cho các m?c ?ích ti?p th? và qu?ng cáo
  • G?i cho b?n email
  • Tìm và ng?n ch?n gian l?n

T?p nh?t ky

Hosting Blender tuan theo quy trình tiêu chu?n c?a vi?c s? d?ng các t?p nh?t ky. Các t?p này ghi nh?t ky khách truy c?p khi h? truy c?p các trang web. T?t c? các c?ng ty l?u tr? ??u làm ?i?u này và m?t ph?n c?a phan tích d?ch v? l?u tr?. Th?ng tin ???c thu th?p b?i các t?p nh?t ky bao g?m ??a ch? giao th?c internet (IP), lo?i trình duy?t, Nhà cung c?p d?ch v? Internet (ISP), d?u ngày và gi?, các trang gi?i thi?u / thoát và có th? c? s? l?n nh?p chu?t. Chúng kh?ng ???c liên k?t v?i b?t k? th?ng tin nào có th? nh?n d?ng cá nhan. M?c ?ích c?a th?ng tin là ?? phan tích xu h??ng, qu?n tr? trang web, theo d?i chuy?n ??ng c?a ng??i dùng trên trang web và thu th?p th?ng tin nhan kh?u h?c.

Cookie và Web Beacons

Gi?ng nh? b?t k? trang web nào khác, Hosting Blender s? d?ng ‘cookie’. Các cookie này ???c s? d?ng ?? l?u tr? th?ng tin bao g?m s? thích c?a khách truy c?p và các trang trên trang web mà khách ?? truy c?p ho?c ?? truy c?p. Th?ng tin ???c s? d?ng ?? t?i ?u hóa tr?i nghi?m c?a ng??i dùng b?ng cách tùy ch?nh n?i dung trang web c?a chúng t?i d?a trên lo?i trình duy?t c?a khách truy c?p và / ho?c th?ng tin khác.

Bằng cách chơi roulette?? bi?t thêm th?ng tin chung v? cookie, vui lòng ??c “Cookie là gì”.

Chính sách B?o m?t c?a ??i tác Qu?ng cáo

B?n có th? tham kh?o danh sách này ?? tìm Chính sách b?o m?t cho t?ng ??i tác qu?ng cáo c?a Hosting Blender.

Máy ch? qu?ng cáo ho?c m?ng qu?ng cáo c?a bên th? ba s? d?ng các c?ng ngh? nh? cookie, JavaScript ho?c Web Beacons ???c s? d?ng trong các qu?ng cáo và liên k?t t??ng ?ng c?a chúng xu?t hi?n trên Hosting Blender, ???c g?i tr?c ti?p ??n trình duy?t c?a ng??i dùng. H? t? ??ng nh?n ??a ch? IP c?a b?n khi ?i?u này x?y ra. Nh?ng c?ng ngh? này ???c s? d?ng ?? ?o l??ng hi?u qu? c?a các chi?n d?ch qu?ng cáo c?a h? và / ho?c ?? cá nhan hóa n?i dung qu?ng cáo mà b?n th?y trên các trang web mà b?n truy c?p.

L?u y r?ng Hosting Blender kh?ng có quy?n truy c?p ho?c ki?m soát các cookie ???c các nhà qu?ng cáo bên th? ba s? d?ng.

Chính sách b?o m?t c?a bên th? ba

Chính sách B?o m?t c?a Hosting Blender kh?ng áp d?ng cho các nhà qu?ng cáo ho?c trang web khác. Do ?ó, chúng t?i khuyên b?n nên tham kh?o Chính sách B?o m?t t??ng ?ng c?a các máy ch? qu?ng cáo c?a bên th? ba này ?? bi?t thêm th?ng tin chi ti?t. Nó có th? bao g?m các th?c hành và h??ng d?n c?a h? v? cách ch?n kh?ng tham gia các tùy ch?n nh?t ??nh.

Bằng cách chơi rouletteB?n có th? ch?n t?t cookie th?ng qua các tùy ch?n trình duy?t cá nhan c?a mình. ?? bi?t thêm th?ng tin chi ti?t v? qu?n ly cookie v?i các trình duy?t web c? th?, b?n có th? tìm th?y th?ng tin này t?i các trang web t??ng ?ng c?a trình duy?t.

Quy?n riêng t? c?a CCPA (Kh?ng bán th?ng tin cá nhan c?a t?i)

Theo CCPA, trong s? các quy?n khác, ng??i tiêu dùng California có quy?n:

Yêu c?u doanh nghi?p thu th?p d? li?u cá nhan c?a ng??i tiêu dùng ti?t l? các danh m?c và ph?n d? li?u cá nhan c? th? mà doanh nghi?p ?? thu th?p v? ng??i tiêu dùng.

Yêu c?u doanh nghi?p xóa m?i d? li?u cá nhan v? ng??i tiêu dùng mà doanh nghi?p ?? thu th?p.

Yêu c?u doanh nghi?p bán d? li?u cá nhan c?a ng??i tiêu dùng, kh?ng bán d? li?u cá nhan c?a ng??i tiêu dùng.

Bằng cách chơi rouletteN?u b?n ??a ra yêu c?u, chúng t?i có m?t tháng ?? tr? l?i b?n. N?u b?n mu?n th?c hi?n b?t k? quy?n nào trong s? này, vui lòng liên h? v?i chúng t?i.

Quy?n b?o v? d? li?u GDPR

Bằng cách chơi rouletteChúng t?i mu?n ??m b?o r?ng b?n nh?n th?c ??y ?? v? t?t c? các quy?n b?o v? d? li?u c?a mình. M?i ng??i dùng ??u có quy?n sau ?ay:

Bằng cách chơi rouletteQuy?n truy c?p – b?n có quy?n yêu c?u b?n sao d? li?u cá nhan c?a mình. Chúng t?i có th? tính cho b?n m?t kho?n phí nh? cho d?ch v? này.

Quy?n s?a ch?a – b?n có quy?n yêu c?u chúng t?i ch?nh s?a b?t k? th?ng tin nào mà b?n cho là kh?ng chính xác. B?n c?ng có quy?n yêu c?u chúng t?i ?i?n ??y ?? th?ng tin mà b?n cho là ch?a ??y ??.

Quy?n xóa – b?n có quy?n yêu c?u chúng t?i xóa d? li?u cá nhan c?a b?n, trong m?t s? ?i?u ki?n nh?t ??nh.

Bằng cách chơi rouletteQuy?n h?n ch? x? ly – b?n có quy?n yêu c?u chúng t?i h?n ch? vi?c x? ly d? li?u cá nhan c?a b?n, trong m?t s? ?i?u ki?n nh?t ??nh.

Bằng cách chơi rouletteQuy?n ph?n ??i vi?c x? ly – b?n có quy?n ph?n ??i vi?c chúng t?i x? ly d? li?u cá nhan c?a b?n, trong m?t s? ?i?u ki?n nh?t ??nh.

Quy?n v? tính kh? chuy?n c?a d? li?u – b?n có quy?n yêu c?u chúng t?i chuy?n d? li?u mà chúng t?i ?? thu th?p ???c cho m?t t? ch?c khác ho?c tr?c ti?p cho b?n, theo m?t s? ?i?u ki?n nh?t ??nh.

Bằng cách chơi rouletteN?u b?n ??a ra yêu c?u, chúng t?i có m?t tháng ?? tr? l?i b?n. N?u b?n mu?n th?c hi?n b?t k? quy?n nào trong s? này, vui lòng liên h? v?i chúng t?i.

Th?ng tin tr? em

M?t ph?n ?u tiên khác c?a chúng t?i là t?ng c??ng b?o v? tr? em khi s? d?ng internet. Chúng t?i khuy?n khích cha m? và ng??i giám h? quan sát, tham gia và / ho?c giám sát và h??ng d?n ho?t ??ng tr?c tuy?n c?a h?.

Hosting Blender kh?ng c? y thu th?p b?t k? th?ng tin Nh?n d?ng cá nhan nào t? tr? em d??i 13 tu?i. N?u b?n ngh? r?ng con b?n ?? cung c?p lo?i th?ng tin này trên trang web c?a chúng t?i, chúng t?i ??c bi?t khuy?n khích b?n liên h? v?i chúng t?i ngay l?p t?c và chúng t?i s? c? g?ng h?t s?c ?? k?p th?i xóa th?ng tin ?ó kh?i h? s? c?a chúng t?i.