T?ng quan v? CMStong-quan-cms

Bằng cách chơi rouletteHi?n nay, h?n m?t n?a các trang web ???c xay d?ng b?ng CMS, có th? b?n ?? nghe v? c?m t? CMS. V?y, CMS là gì? T?i sao nó l?i ???c s? d?ng nhi?u nh? v?y ?? thi?t k? website?

Bằng cách chơi rouletteCMS? là h? th?ng qu?n tr? n?i dung c?a m?t trang web. Nó chính là gi?i pháp b?n ?ang tìm ki?m ?? t?o nhanh m?t website v?i ki?n th?c chuyên và tài nguyên h?n ch?.

Bằng cách chơi rouletteTrong bài này, mình s? chia s? cho các b?n bi?t CMS là gì và nó ho?t ??ng nh? th? nào. Sau ?ó, mình s? phan tích b?n có nên s? d?ng CMS ?? làm n?n t?ng c?a website b?n kh?ng. Và k?t thúc là nh?ng n?n t?ng CMS t?t nh?t hi?n nay trên th? tr??ng. Cùng mình b?t ??u th?i nào!

CMS là gìcms-la-gi

CMS là vi?t t?t c?a c?m t? “Content Management System” là h? th?ng qu?n ly n?i dung, là m?t ?ng d?ng ph?n m?m giúp ng??i dùng có th? xay d?ng và qu?n ly m?t website mà kh?ng c?n code t? ??u ho?c kh?ng bi?t code.
V?i CMS, b?n có th? t?o, qu?n ly, s?a ??i và xu?t b?n n?i dung trên giao di?n c?a Admin. B?n có th? tùy ch?nh thi?t k? và ch?c n?ng c?a website mình b?ng cách download ho?c mua các theme m?u t? c?a hàng và cài ??t các plugin ?? x? ly c?ng vi?c thay vì code m?t ?o?n m?. Và ??t bi?t, trên m?t giao di?n admin c?a CMS có th? có nhi?u ng??i cùng làm vi?c cùng lúc, ??m b?o t?ng ti?n ?? c?ng vi?c.
Bằng cách chơi roulette Làm th? nào mà CMS có th? làm t?t c? nh?ng ?i?u này? ?? tr? l?i cau h?i ?ó, chúng ta ph?i bi?t cách th?c ho?t ??ng c?a CMS nh? th? nào. D??i ?ay t?i s? cho b?n bi?t cách th?c ho?t ??ng c?a CMS.

CMS ho?t ??ng nh? th? nào?cms-hoat-dong-ntn

Tr??c khi tìm hi?u v? cách th?c ho?t ??ng c?a CMS, b?n ph?i hi?u cách d?ng m?t trang web t? ??u là nh? th? nào.
Tr??c tiên b?n ph?i b?t ??u v?i HTML, thêm các v?n b?n, hình ?nh, các kh?i trong giao di?n website. Sau ?ó, s? d?ng CSS ?? làm cho ph?n HTML tr? nên ??p h?n, ??c ?áo h?n ?? cho trang web c?a b?n thu hút ng??i truy c?p. K?t thúc b?ng vi?c s? d?ng JavaScript ?? vi?t các tính n?ng nang cao h?n c?a trang web ví d?: Slideshow, Add, Delete, Update s?n ph?m ??i v?i website bán hàng, Popup,… Sau ?ó b?n l?u t?t c? l?i và ??a lên hosting c?a mình.
Và n?u b?n mu?n thay ??i hay c?p nh?t gì ?ó, b?n ph?i t?i xu?ng t?p tin ?ó và thay ??i m? HTML b?ng tay. Vi?c làm nh? v?y r?t t?n th?i gian mà kh?ng ?em l?i hi?u qu?, nhi?u lúc x?y ra l?i khi thay ??i nh?m m?t liên k?t nào trong HTML.
Bằng cách chơi roulette Nghe có v? h?i phúc t?p, nh?ng ??i v?i các l?p trình viên Front End chuy?n nghi?p nh?ng chuy?n nh? v?y ??i v?i h? r?t bình th??ng. Nh?ng ??i v?i nh?ng ng??i kh?ng có k? n?ng chuyên m?n v? l?p trình và thi?t k? web ?? xay d?ng m?t website t? ??u và duy trì nó khá ph?c t?p.? Gi? thì nói v? cách ho?t ??ng c?a CMS.

N?u s? d?ng CMSBằng cách chơi roulette, kh?ng c?n b?n b?n kho?n v? ph?n vi?t code. Vì khi truy c?p vào giao di?n qu?n tr?, t?t c? m?i th? ??u có ? ?ay. T? vi?c s?a content, ??n tùy ch?nh navigation bar ,side bar ,…

T?i sao b?n c?n CMS?code-tay-hay-cms

Mình ?? ?? c?p ??n m?t s? l?i ích c?a vi?c s? d?ng CMS, nh?ng h?y xem xét m?t s? cách c? th? mà nó có th? tác ??ng ??n quá trình thi?t l?p c?a b?n, n?ng su?t c?a nhóm và kh? n?ng hi?n th? tr?c tuy?n.

#1. Kh?ng yêu c?u ki?n ??th?c v? chuyên m?n code.

B?ng cách cho phép nh?ng ng??i kh?ng ph?i là l?p trình viên và nh?ng ng??i dùng khác xay d?ng trang web kh?ng c?n code, h? th?ng CMS ?? giúp cách m?ng hóa thi?t k? web. ?? qua r?i cái th?i ph?i ?i thuê l?p trình viên hay các c?ng ty chuyên thi?t k? web t?o trang web cho c?ng ty, doanh nghi?p b?n.

Bằng cách chơi rouletteB?n có th? t?o và qu?n ly n?i dung, tùy ch?nh thi?t k? c?a trang web và cài ??t các ti?n ích m? r?ng ?? thêm ch?c n?ng vào trang web c?a mình – t?t c? ??u kh?ng c?n vi?t m?t ?o?n m? nào. (?i?u quan tr?ng c?n l?u y là h?u h?t các n?n t?ng ??u cho phép b?n có th? code thêm tùy ch?nh ?? ki?m soát chi ti?t h?n trang web c?a b?n.)

Do ?ó, nh?ng ng??i dùng kh?ng có nhi?u ki?n th?c v? l?p trình và nhi?u tài chính v?n có th? xay d?ng m?t trang web m?nh m? cho doanh nghi?p c?a h?.

#2. C?ng tác d? dàng

Nhi?u ng??i dùng có th? truy c?p và làm vi?c ? CMS cùng m?t lúc. ?i?u ?ó có ngh?a là vào b?t k? ngày nào, các Marketers c?a b?n có th? s?n xu?t n?i dung, các IT c?a b?n tri?n khai các giao th?c b?o m?t và các developer c?a b?n thêm m? tùy ch?nh vào ch? ?? c?a b?n. Trên th?c t?, t?t c? chúng ??u có th? ho?t ??ng trên cùng m?t trang duy nh?t trên website (Landing Page).

Tóm l?i, CMS có th? giúp c?i thi?n quy trình làm vi?c và n?ng su?t trong nhóm c?a b?n.

#3. Các tính n?ng và ti?n ích m? r?ng giúp

N?n t?ng CMS cung c?p các tính n?ng tích h?p c?ng nh? các ti?n ích b? sung ?? giúp b?n t?i ?u hóa trang web c?a mình trên các c?ng c? tìm ki?m nh? Google, Bing, Yahoo, C?c C?c,…

Bằng cách chơi rouletteS? d?ng các c?ng c? tích h?p s?n ho?c bên th? ba, b?n có th?:

– Tùy ch?nh tiêu ?? trang (Title) và m? t? trang (meta descreption)

– Ch?n c?u trúc URL than thi?n v?i SEO

– T?o s? ?? website XML

– Thêm v?n b?n thay th? hình ?nh (Alt text)

Bằng cách chơi roulette– T?o Redirect 301 (chuy?n h??ng trang)

– Bao hàm các BreadcrumbBằng cách chơi roulette Navigation (các th? ??u h??ng)

– T?i ?u t?c ?? t?i trang

?ay là nh?ng ph??ng pháp t?t nh?t, s? giúp c?i thi?n c? h?i x?p h?ng c?a b?n trên Google và các c?ng c? tìm ki?m l?n khác.

#4. Theme ???c thi?t k? s?n

H?u h?t các n?n t?ng CMS nh? CMS WordPress ??u ?i kèm v?i m?t lo?t các theme ???c thi?t k? s?n mà b?n có th? s? d?ng ?? nhanh chóng tùy ch?nh giao di?n trang web c?a mình.

Ví d?: ch?n m?t theme ?áp ?ng s? ??m b?o trang web c?a b?n tr?ng ??p trên m?i thi?t b? mà kh?ng yêu c?u b?n vi?t m?t dòng code nào. Các theme kh?ng ch? giúp b?n ti?t ki?m th?i gian thi?t k? tr??c khi trang web c?a mình ???c ??a lên hosting, chúng còn có th? giúp b?n thi?t k? l?i trang web nhanh h?n và ??n gi?n h?n nhi?u.

#5. ??n gi?n trong vi?c c?p nh?t các n?i dung.

Nh? ?? th?o lu?n ? trên, CMS cho phép b?n th?c hi?n các thay ??i trên website c?a mình nhanh h?n và d? dàng h?n, nh? thi?t k? l?i trang web ??n thay ??i hình ?nh trên trang ch? c?a b?n. Thay vì thuê m?t l?p trình viên ho?c c? g?ng t? s?a code, b?n có th? vào trang admin c?a CMS ?? c?p nh?t và ch?nh s?a n?i dung trang web c?a mình. ?i?u này cho phép b?n gi? cho n?i dung c?a mình lu?n n?ng ??ng và phù h?p.

N?u trang web c?a b?n ?ang phát tri?n, b?n có th? c?n ph?i nang c?p lên CMS ?? ?áp ?ng nhu c?u c?a mình. B?n có th? b?t ??u tìm ki?m b?ng cách xem m?t s? h? th?ng CMS t?t nh?t bên d??i.

CMS th?ng d?ng và t?t nh?t hi?n nay

#1. WordPressWordPress

WordPress là m?t n?n t?ng t? l?u tr? ?ang cung c?p s?c m?nh cho hàng tri?u website. B?n có th? xay d?ng m?t trang web b?ng WordPress m?t cách d? dàng và nhanh chóng b?ng các plugin ?? có s?n trên phiên b?n WordPress c?a b?n ho?c có th? download t? trên c?a hàng plugin. C?ng có th? nói WordPress chính là CMS m?nh nh?t hi?n nay.
Tuy nhiên, vi?c b?n cài nhi?u plugin ?? t?o nhi?u tính n?ng ?n t??ng cho website c?ng ?nh h??ng r?t nhi?u ??n kh? n?ng v?n hành c?a WordPress và khi?n trang web b?n tr? nên ch?m h?n.

#2. Joomlajoomla

B?n ?ang tìm ki?m nhi?u gi?i pháp ?? trang web c?a b?n có nhi?u ch?c n?ng tính h?p ngay trên n?n t?ng c?a CMS, có th? ch?n Joomla nh? là m?t gi?i pháp thay th? WordPress.
Gi?ng nh? WordPress, Joomla là m?t CMS s? h?u m? ngu?n m? (open-source). ?i?u t?o nên s? khác bi?t c?a Joomla chính là h? tr? ?a ng?n ng? tích h?p vào các tùy ch?n qu?n ly n?i dung và ng??i dùng l?n. Khi?n nó tr? thành CMS ly t??ng cho các c?ng ??ng, các m?ng x? h?i.

#3. Drupaldrupal

Gi?ng nh? Joomla, Drupal c?ng chính là nh?ng CMS m? ngu?n m? t?t nh?t. S? h?u các ?u ?i?m g?n nh? Joomla nh? h? th?ng ?a ng?n ng?, và kh? n?ng qu?n ly l??ng l?n ng??i dùng. Nh? kh? n?ng b?o m?t t?t h?n WordPress và Joomla r?t nhi?u, vì v?y ???c các t?p ?oàn l?n và c? quan chính ph? NASA ?a chu?ng.
Ngoài các tính n?ng v??t tr?i trên, Drupal có kho?ng 44 000 module có s?n và hàng ngày theme mi?n phí trong kho ch? ?? giúp website c?a b?n có th? x? ly l??ng l?n d? li?u và ng??i truy tr?p.

#4. MagentoMagento

Magento ???c phát tri?n v?i n?n t?ng t? l?u tr?, là m?t CMS m? ngu?n m?. C?ng gi?ng nh? Drupal, Magento r?t an toàn nh?ng khó khai thác và v?n d?ng h?t t?t c? ch?c n?ng và ti?n ích m? r?ng tích h?p c?a nó.
V?i Magento, b?n có th? qu?n ly nhi?u c?a hàng, s? d?ng m?t s? nhà cung c?p d?ch v? v?n chuy?n trên toàn th? gi?i và giao d?ch ? các qu?c gia, ng?n ng? và ??n v? ti?n t? khác nhau – t?t c? trong cùng m?t b?ng ?i?u khi?n.

Vì v?y, n?u b?n có th?i gian và ngu?n l?c ?? ??u t? vào vi?c phát tri?n và duy trì, b?n s? có th? xay d?ng m?t c?a hàng online v?i s? l??ng s?n ph?m kh?ng l? và ph?m vi ti?p c?n toàn c?u.

T?ng k?t

Bằng cách chơi rouletteT?t c? các CMS trên ??u là nh?ng CMS t?t và giúp ng??i dùng có kh? d? dàng h?n trong vi?c thi?t k? website cho mình ho?c doanh nghi?p. Vi?c b?n s? d?ng CMS vào m?c ?ích nh? th? nào m?i là quan tr?ng. ??ng quên tr? l?i cho mình bi?t b?n thích CMS nào nh?t b?ng vi?c bình lu?n phía bên d??i, nh? chia s? bài vi?t ?? ?ng h? cho mình nhé. C?m ?n các b?n ??c bài vi?t này!

Xem thêm bài vi?t khác c?a Hosting Blender t?i ?ay:?

Categories: Blog