M?t d?ch v? email ?áng tin c?y là c?n thi?t cho b?t k? doanh nghi?p, l?n hay nh?.

Khi ??t hàng gói hosting c?a b?n, b?n s? có hai l?a ch?n tuy?t v?i ?? l?a ch?n:

C? b?n Email Hosting

 • S? l?a ch?n c?a b?n v? ph?n m?m và các ?ng d?ng email d?a trên web
 • [email protected]” ??a ch? email
 • Tài kho?n Email kh?ng gi?i h?n
 • Kh?ng tính phí d?ch v?
 • Ho?t ??ng v?i thi?t b? di ??ng
 • Thi?t l?p mi?n phí

Squirrel MailSquirrelMail là m?t ?ng d?ng th? ?i?n t? c? b?n ???c h? tr? b?i h?u h?t các trình duy?t web.

Ph?n m?m ClarosClarOS cung c?p m?t gi?i pháp Webmail ?a n?n t?ng s? d?ng POP3.

viên trònroundcube là m?t ?ng d?ng webmail tr?ng gi?ng nh? m?t ?ng d?ng email b?n ??a.

@th?Atmail cung c?p m?t ?ng d?ng webmail d? s? d?ng tr?ng ??p và ho?t ??ng t?t.

?
B?T ??U NGAY B?Y GI?!

Gi?i pháp Email doanh nghi?p

Powered by:?ng d?ng Google

 • S? d?ng ?ng d?ng email d?a trên web Gmail
 • Gi? ??a ch? email “[email protected]” c?a b?n
 • 10 tài kho?n có 50 bí danh cho m?i tài kho?n
 • Kh?ng có Phí Ph?c v?.
 • Tích h?p v?i Google Documents, L?ch và h?n th? n?a …
 • Th??ng th?c truy c?p d? dàng và ??ng b? hóa kh?ng liên t?c trên các thi?t b? di ??ng
 • Phí thi?t l?p m?t l?n $ 59