Joomla là gì?

joomla-la-gi

Joomla là m?t n?n t?ng m? ngu?n m? mà trên ?ó các trang web và ?ng d?ng có th? ???c t?o ra. ?ay là m?t h? th?ng qu?n ly n?i dung (CMS) k?t n?i trang web c?a b?n v?i c? s? d? li?u MySQLi, MySQL ho?c PostgreSQLBằng cách chơi roulette ?? giúp qu?n ly và phan ph?i n?i dung d? dàng h?n trên c? ng??i qu?n ly trang và khách truy c?p.

???c phát hành nào n?m 2005, Joomla ???c ?ánh giá cao b?i kh? n?ng s? d?ng và kh? n?ng m? r?ng ng??i dùng. Chính vì ?i?u này mà d? án ?? nh?n ???c nhi?u gi?i th??ng, bao g?m c? vi?c ba l?n nh?n ???c “Gi?i th??ng h? th?ng m? ngu?n m? (CMS) t?t nh?t” c?a PACKT.

Hi?n t?i Joomla là m?t gi?i pháp m? ngu?n m? hoàn toàn mi?n phí dành cho m?i ng??i và m?i ng??i v?i mong mu?n xay d?ng các trang web n?ng ??ng và m?nh m? cho nhi?u m?c ?ích khác nhau. Nó có kh? n?ng ?ng d?ng làm các website v? m?ng x? h?i ho?c th??ng m?i ?i?n th?, còn có th? dùng làm blog ho?c website doanh nghi?p.

???c phát tri?n b?i m?t c?ng ??ng l?n các nhà phát tri?n tài n?ng. V?i hàng ngàn plugin m? r?ng và theme h?u ích và ??c ?áo có s?n, nó hi?n là m?t trong nh?ng n?n t?ng xay d?ng trang web ??n l? l?n nh?t hi?n có. Chính n? l?c c?ng ??ng ?áng kinh ng?c này ?? khi?n Joomla tr? thành m?t l?a ch?n tuy?t v?i cho các nhà phát tri?n ?ang tìm ki?m m?t n?n t?ng duy nh?t mà h? có th? nh?n ???c s? h? tr? tích c?c t? các ??ng nghi?p c?a mình.

?i?u quan tr?ng là ngh? v? Joomla kh?ng ph?i là m?t n?n t?ng gi?i h?n mà trên ?ó m?t lo?i trang web c? th? ???c xay d?ng, mà là m?t b? c?ng c? m?nh m? giúp k?t n?i khách truy c?p v?i d? li?u theo nhi?u cách khác nhau. Nh? c?ng ngh? tích h?p phong phú c?a Joomla cho phép các nhà qu?n ly và phát tri?n trang web ??i m?i v??t ra ngoài gi?i h?n c?a m?t trang web ??n gi?n.

Bằng cách chơi rouletteB?n có th? tìm hi?u thêm v? Joomla b?ng cách truy c?p

T?i sao s? d?ng Joomla?toi-uu-hoa-website-joomla-giup-nang-cao-trai-nghiem-nguoi-dung

Joomla có m?t s? l?i th? so v?i nhi?u ??i th? c?nh tranh c?a nó. Ngoài vi?c là m?t CMS ??y ?? tính n?ng, nó r?t d? s? d?ng, cài ??t nhanh và có th? là hoàn toàn mi?n phí.

Joomla hoàn toàn mi?n phí. 100% mi?n phí ?? s? d?ng, b?t k? vi?c tri?n khai c?a b?n. ?i?u này m?t ph?n là do ngu?n g?c c?ng ty phi l?i nhu?n, ???c các h? tr? và qu?n ly t? các tình nguy?n viên. D? án JoomlaBằng cách chơi roulette c?n ph?i tr? m?t s? hóa ??n ?? duy trì và ho?t ??ng, và t?t c? nh?ng ng??i ?óng góp vào s? phát tri?n c?a nó ??u làm v?y vì ?am mê t?o ra th? gì ?ó th?c s? ?áp ?ng nhu c?u c?a các trang web c? l?n và nh?.

Joomla là m? ngu?n m? và ?i?u ?ó có ngh?a là s? kh?ng có b?t ng? nào xu?t hi?n khi b?n ?? b?t ??u trang web c?a mình. M?i ph?n c?a n?n t?ng Joomla ??u m? ?? b?n ki?m tra và th?m chí s?a ??i ?? ?áp ?ng nhu c?u cá nhan c?a website b?n. C?ng ??ng l?p trình viên, nhà phát tri?n bên th? ba r?ng l?n c?a Joomla ?? t?o ra hàng nghìn plugin, ti?n ích m? r?ng, m?u và các tùy ch?n khác ?? cho phép b?n t?n d?ng t?i ?a website c?a mình mà kh?ng c?n ph?i là chuyên gia v? l?p trình, thi?t k? web.

B?n có th? t? h?i t?i sao r?t nhi?u ng??i ?óng góp cho Joomla ch? ?? cung c?p mi?n phí cho c?ng chúng. Nói m?t cách ??n gi?n, cau tr? l?i là có m?t s? c?ng ty ???c thành l?p trên c? s? ch? y?u là cung c?p ph?n m?m và d?ch v? cao c?p ho?t ??ng v?i m?i tr??ng Joomla. Các c?ng ty và cá nhan này dành c? ngày làm vi?c v?i khách hàng ?? giúp h? bi?n các khái ni?m trang web ??y tham v?ng c?a h? thành hi?n th?c. Vào ban ?êm, phát hi?n h? th??ng xuyên ?óng góp vào d? án Joomla l?n h?n ?? làm cho n?n t?ng t?t h?n n?a.

Ví d?: , cung c?p m?t s? m?u và ti?n ích m? r?ng h?u ích và có s?n mi?n phí cho Joomla trong khi t?o các m?u và ?ng d?ng cao c?p cho b?t k? ai mu?n nang trang web c?a h? lên m?t t?m cao mà kh?ng t?n nhi?u th?i gian và ti?n b?c ?? làm nh? v?y.

Ai có th? s? d?ng Joomla?

ai-nen-dung-joomla

JoomlaBằng cách chơi roulette h?u ích cho nhi?u lo?i và phong cách trang web khác nhau. Ngoài vi?c là n?n t?ng ph?n m?m website l?n nh?t cho các t? ch?c chính ph? trên toàn th? gi?i, nó còn ???c s? d?ng nhi?u cho giáo d?c, truy?n th?ng, c?ng ty, th??ng m?i ?i?n t? và th?m chí c? các trang web và blog cá nhan. Nó c?c k? linh ho?t.

M?t trong nh?ng ?i?m m?nh chính c?a nó là kh? n?ng s? d?ng. Cho dù b?n là m?t sinh viên m?i b?t ??u thi?t k? web hay m?t ng??i ?? ngh? h?u mu?n h?c cách làm m?t trang web, Joomla có th? là m?t s? l?a ch?n tuy?t v?i cho b?n. B?n th?c s? kh?ng c?n bi?t b?t c? ?i?u gì v? l?p trình ho?c phát tri?n web ?? thi?t l?p và tùy ch?nh m?t website, m?c dù b?n có th? khai thác vào c? s? m? ngu?n m? c?a nó ?? t?o ra th? gì ?ó hoàn toàn nguyên b?n và ??c ?áo. B?n mu?n t?o m?t module tùy ch?nh cho website c?a mình mà kh?ng trang nào khác trên internet có? B?n có th? làm ?i?u này v?i Joomla.

T?ng k?t

Mình ?? chia s? cho b?n v? Joomla – m?t h? th?ng qu?n tr? d? li?u m? ngu?n m? m?nh m? nh?t th? gi?i. Vi?c s? d?ng Joomla giúp ích r?t nhi?u trong vi?c thi?t k? website.
Bằng cách chơi roulette C?m ?n b?n ?? ??c h?t bài vi?t này!

Xem thêm cái bài vi?t thú v? khác c?a Hosting Blender

Categories: Blog