V?n phòng c?a chúng t?i

Bằng cách chơi rouletteV?n phòng c?a chúng t?i s? 200 Ly Th??ng Ki?t, Ph??ng 8, Qu?n Tan Bình, TP H? Chí Minh ho?t ??ng t? th? 2 t?i th? 6 t? 9h ??n 18h

S? ?i?n tho?i: 0252224444 (Mr. Quang)