SSL/ TLSBằng cách chơi roulette có s? khác nhau nh? th? nào? T?i sao v?n g?i chung SSL và TLS là SSL?

SSL/TLS là gì?ssl

SSL (hay ???c vi?t ?úng là Secure Sockets Layer), là m?t giao th?c b?o m?t th?ng tin d?a trên m? hóa d? li?u. Nó ???c Netscape phát tri?n l?n ??u tiên vào n?m 1995 v?i m?c ?ích ??m b?o quy?n riêng t?, xác th?c và tính toàn v?n c?a d? li?u trong truy?n th?ng tin trên internet.
TLS (Transport Layer SecurityBằng cách chơi roulette) c?ng là m?t giao th?c b?o m?t th?ng tin gi?ng nh? SSL, nh?ng TLS là m?t phiên b?n ???c nang c?p c?a SSL b?i vì vào n?m 1999 SSL ???c b? ng?ng c?p nh?t và thay th? vào ?ó chúng ta s? d?ng TLS là m?t phiên b?n ???c nang c?p t? SSL.

Bằng cách chơi rouletteTrang web tri?n khai SSL / TLS s? có “HTTPS” trong URL c?a nó thay vì “HTTP”.

HTTP so v?i HTTPS
http-https

SSL / TLS ho?t ??ng nh? th? nào?

cach-hoat-dong-cua-ssl?? ??m b?o m?c ?? b?o m?t cao , SSL m? hóa d? li?u ???c truy?n trên trang web. ?i?u này có ngh?a là b?t k? ai c? g?ng ?n c?p d? li?u thì ch? nh?n ???c m?t ?o?n m? hóa và kh?ng th? gi?i m? ???c.
SSL b?t ??u m?t quá trình xác th?c ???c g?i là “Handshake” (b?t tay) là quá trình hai thi?t b? giao ti?p ?? ??m b?o r?ng c? hai thi?t b? an toàn và ???c giao ti?p qua SSL.
SSL c?ng ??m b?o r?ng d? li?u ?? ???c b?o m?t , xác minh r?ng d? li?u kh?ng b? gi? m?o tr??c khi ??n tay ng??i nh?n.
Bằng cách chơi roulette Tr?i qua nhi?u ??t c?p nh?t, m?i l?n ??u an toàn h?n l?n tr??c. Vào n?m 1999, SSL ???c nang c?p thành TLS .

T?i sao SSL / TLS l?i quan tr?ng?

tai-sao-nen-ssl-quan-trongBan ??u, d? li?u trên web ???c truy?n ? d?ng v?n b?n r? ràng mà b?t k? ai c?ng có th? ??c ???c. Ví d?: n?u m?t ng??i tiêu dùng truy c?p trang web mua s?m, ??t hàng và nh?p s? th? tín d?ng c?a h? trên trang web, s? th? tín d?ng ?ó s? ???c truy?n trên internet kh?ng b? che gi?u.

SSL ???c t?o ra ?? kh?c ph?c s? c? này và b?o v? quy?n riêng t? c?a ng??i dùng. B?ng cách m? hóa b?t k? d? li?u nào ???c truy?n ?i gi?a Client và Server. S? th? tín d?ng c?a ng??i tiêu dùng hi?n an toàn, ch? hi?n th? trên trang web mua s?m n?i h? ?? nh?p s? ?ó.

SSLBằng cách chơi roulette c?ng ng?n ch?n m?t s? lo?i t?n c?ng m?ng: Nó xác th?c các Server, ?i?u này r?t quan tr?ng vì nh?ng k? t?n c?ng th??ng c? g?ng thi?t l?p các trang web gi? ?? l?a ng??i dùng và ?ánh c?p d? li?u.

SSL và TLS có gi?ng nhau kh?ng?ssl-tls

SSL là ti?n than tr?c ti?p c?a m?t giao th?c khác ???c g?i là TLS (Transport Layer Security). N?m 1999, L?c l??ng Chuyên trách v? K? thu?t Liên m?ng (IETF) ?? ?? xu?t m?t b?n c?p nh?t cho SSL. Vì b?n c?p nh?t này ?ang ???c phát tri?n b?i IETFNetscape kh?ng còn tham gia n?a nên tên này ?? ???c ??i thành TLS. S? khác bi?t gi?a phiên b?n cu?i cùng c?a SSL (3.0) và phiên b?n ??u tiên c?a TLS (1.0) là kh?ng l?n; vi?c thay ??i tên nh?m th? hi?n ch? s? h?u ?? ???c thay ??i.

Bằng cách chơi rouletteVì chúng có liên quan m?t thi?t v?i nhau nên hai thu?t ng? này th??ng ???c s? d?ng thay th? cho nhau và gay nh?m l?n. M?t s? ng??i v?n s? d?ng SSL ?? ch? TLS, nh?ng ng??i khác s? d?ng thu?t ng? “giao th?c SSL / TLS” vì SSL v?n còn r?t nhi?u nh?n d?ng tên.

SSL v?n ???c c?p nh?t?C?p nh?t liên t?c

SSL ?? kh?ng ???c c?p nh?t k? t? SSL 3.0 vào n?m 1996 và hi?n ???c coi là kh?ng ???c dùng n?a. Có m?t s? l? h?ng ?? ???c tìm ra trong giao th?c SSL và các chuyên gia b?o m?t khuyên b?n nên ng?ng s? d?ng giao th?c này. Trên th?c t?, h?u h?t các trình duy?t web hi?n ??i kh?ng còn h? tr? SSL n?a.

TLS là giao th?c m? hóa t?t nh?t và th??ng xuyên ???c c?p nh?t v?n ?ang ???c tri?n khai tr?c tuy?n, th?m chí nhi?u ng??i v?n g?i nó là “giao th?c SSL”. ?ay là m?t s? nh?m l?n l?n, nh?ng vì nhi?u ng??i v?n ?ang tìm ki?m “b?o m?t b?ng SSL”, thu?t ng? này v?n ???c gi?i thi?u n?i b?t trên nhi?u trang s?n ph?m.

Certificate SSL/TLS là gì?

ssl-certificate
Certificate SSL/TLS t?m d?ch ra là ch?ng ch? SSL/TLS. SSL ch? có th? ???c tri?n khai b?i các trang web có ch?ng ch? SSL (v? m?t k? thu?t là “ch?ng ch? TLS”). Ch?ng ch? SSL gi?ng nh? m?t th? “Ch?ng minh th?” ch?ng minh ai ?ó là chính h?. Ch?ng ch? SSL ???c l?u tr? và hi?n th? trên web b?i server c?a trang web ho?c ?ng d?ng.

M?t trong nh?ng ph?n th?ng tin quan tr?ng nh?t trong ch?ng ch? SSL là khóa c?ng khai c?a trang web . Khóa c?ng khai giúp m? hóa và xác th?c th?ng tin. Thi?t b? c?a ng??i dùng xem khóa c?ng khai và s? d?ng khóa này ?? thi?t l?p khóa m? hóa an toàn v?i server. Trong khi ?ó server c?ng có m?t khóa riêng ???c gi? bí m?t; khóa riêng t? gi?i m? d? li?u ???c m? hóa b?ng khóa c?ng khai.

C? quan c?p ch?ng ch? Certificate Authority(CA) ch?u trách nhi?m c?p ch?ng ch? SSL.

Các lo?i ch?ng ch? SSL là gì?Các lo?i ch?ng ch? ssl

Bằng cách chơi rouletteCó m?t s? lo?i ch?ng ch? SSL khác nhau . M?t ch?ng ch? có th? áp d?ng cho m?t trang web ho?c m?t s? trang web, tùy thu?c vào lo?i:

Single-domain(hay còn g?i là ??n mi?n)

Ch?ng ch? SSL ??n mi?n ch? áp d?ng cho m?t domain. Ví d? spadflyer.com

Wildcard

Gi?ng nh? ch?ng ch? Single-domain, ch?ng ch? SSL Wildcard ch? áp d?ng cho m?t tên mi?n. Tuy nhiên, nó c?ng bao g?m các mi?n ph? c?a tên mi?n ?ó. Ví d?: Wildcard có th? bao g?m spadflyer.com, blog.hostingblender.comhome.hostingblender.com, trong khi ch?ng ch? single-domain ch? có th? bao g?m tên mi?n ??u tiên.

Multi-domain(?a mi?n)

Có th? hi?u gi?ng nh? tên c?a nó v?y, ch?ng ch? SSL Multi-domain có th? áp d?ng cho nhi?u mi?n kh?ng liên quan.

Ch?ng ch? SSL c?ng ?i kèm v?i các m?c xác th?c khác nhau. M?c xác th?c gi?ng nh? ki?m tra ly l?ch và m?c ?? thay ??i tùy thu?c vào m?c ?? nghiêm ng?t c?a vi?c ki?m tra.

DV (Domain Validation) – Ch?ng ch? tên mi?n

Bằng cách chơi roulette?ay là c?p ?? xác th?c ít nghiêm ng?t nh?t và r? nh?t. T?t c? nh?ng gì m?t doanh nghi?p ph?i làm là ch?ng minh h? là ng??i qu?n ly tên mi?n.

OV (Organization Validation) – Ch?ng ch? doanh nghi?p

?ay là m?t quy trình th?c hành h?n: CA liên h? tr?c ti?p v?i cá nhan ho?c doanh nghi?p yêu c?u ch?ng ch?. Nh?ng ch?ng ch? này ?áng tin c?y h?n cho ng??i dùng.

EV (Extended Validation) – Ch?ng ch? m? r?ng

?i?u này yêu c?u ki?m tra ly l?ch ??y ?? c?a m?t t? ch?c tr??c khi ch?ng ch? SSL có th? ???c c?p.

Làm cách nào ?? doanh nghi?p có ???c ch?ng ch? SSL?Cách ?? doanh nghi?p có ?c ch?ng ch? ssl

B?n có th? mua ch?ng ch? SSL th?ng qua các trang web bán ch?ng ch? SSL? ho?c s? d?ng các ch?ng ch? SSL mi?n phí t? các nhà cung c?p nh? : , SSL for free, Cloud Flare, StartCom, Comodo,…

 

< Xem thêm các bài vi?t khác c?a Hosting Blender >

Categories: Blog